ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

คำอธิบายจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 

1. พฤติกรรมใดที่ถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในทางเศรษฐศาสตร์

 เปรียบเทียบราคาและคุณภาพของสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ
 เก็บหอมรอมริบเพื่อการซื้อบ้านด้วยเงินสด
 ซื้อสินค้าทุกชนิดที่ผลิตภายในประเทศ
 นำของใช้ที่ชำรุดไปซ่อมที่ร้าน


2. รัฐบาลกำลังรณรงค์การใช้น้ำ ไฟอย่างประหยัด นักเรียนคิดว่าจะร่วมกิจกรรมนี้หรือไม่เพราะเหตุใด

 ร่วม เพราะจะได้มีพลังงานใช้ตลอดไป
 ร่วม เพราะเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล
 ไม่ร่วม เพราะสามารถหาพลังงานใหม่ทดแทนได้
 ไม่ร่วม เพราะอยู่ในฐานะชำระค่าน้ำค่าไฟได้โดยไม่เดือดร้อน


3. ในกรณีที่งบประมาณแผ่นดินขาดดุล นักเรียนคิดว่ารัฐควรแก้ปัญหาโดยวิธีใดเหมาะสม

 เก็บภาษีเพิ่ม
 ระดมเงินฝาก
 กู้ยืมเงินต่างประเทศ
 รณรงค์การประหยัด


4. ข้อใดไมใช่ ทบาทหน้ที่ของธนาคารชาติ

 รักษาเสถียรภาพทางการเงิน
 รักษาเสถียรภาพตลาดหลักทรัพย์
 กำกับดูแลสถาบันการเงินและพิมพ์ธนบัตร
 เป็นที่ปรึกษานโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาล


5. การนำเทคโนโลยีบางอย่างมาใช้ในด้านการเกษตร มีผลกระทบต่อผู้บริโภคในด้านใด

 สารพิษตกค้างในผลผลิต
 สินค้าราคาแพงขึ้น
 สินค้าราคาถูกลง
 สินค้าล้นตลาด


6. ระบบสหกรณ์ช่วยแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชนได้อย่างไร

 จัดหาวัสดุการเกษตรมาจำหน่าย
 จัดหาเงินทุนให้กู้ยืมโดยคิดดอกเบี้ยต่ำ
 จัดหาตลาดจำหน่ายผลผลิตให้สมาชิก
 ให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัวที่ประสบภัย


7. สำนวนใดสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
 ทำนาออมกล้า ทำปลาออมเกลือ
 มีสลึงพึงประจบให้ครบบาท อ่างให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์
 คนรวยอยู่อย่างคนรวย จะไม่วันรวย คนจนอยู่อย่างคนจน จะไม่มีวันจน
 เห็นผู้ดีมีทรัพย์ประดับแต่ง อย่าทำแข่งวาสนากระยาหงัน
ของมีน้อยก็จะถอยลงทุกวัน เหมือนตัดบั่นต้นทุนสูญกำไร


8.ถ้านักเรียนมีพื้นที่ 400 ตารางวา อยู่ใกล้แหล่งชุมชน นักเรียนจะดำเนินชีวิตแบบใดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 ทำสวนผลไม้
 ปลูกผัก และเลี้ยงสัตว์ และเว้นที่ส่วนหนึ่งไว้อาศัย
 ตัดดินแบ่งขายครึ่งหนึ่ง และทำสวนผลไม้ครึ่งหนึ่ง
 สร้างบ้านให้เช่า 3 หลัง และเว้นที่ส่วนหนึ่งไว้อาศัย


9.นักเรียนคิดว่าการพัฒนาเศรษฐกิจของสังคมไทยควรใช้ระบบเศรษฐกิจแบบใด เพราะเหตุใด
 เสรีนิยม เพราะเปิดโอกาสให้แข่งขันกันอย่างเต็มที่
 สังคมนิยม เพราะรัฐบาลสามารถควบคุมปัจจัยการผลิตได้
 ทุนนิยม เพราะเปิดโอกาสให้ผู้มีเงินทุนได้เป็นเจ้าของธุรกิจประกอบการ
 ผสม เพราะเพื่อประโยชน์ของประชาชนเศรษฐกิจบางอย่างรัฐต้องกำกับดูแล


10.ข้อใดเป็นกลไกของค่าจ้างและราคาในระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม

 พ่อค้าคนกลาง
 นโยบายของรัฐบาล
 ความต้องการของผู้ผลิต
 ความต้องการของผู้บริโภค


11.สถานการณ์ใดมีผลต่อการเปลี่ยนราคาสินค้าให้สูงขึ้น

 อุปสงค์มาก อุปทานน้อย
 อุปสงค์มาก อุปทานมาก
 อุปสงค์น้อย อุปทานมาก
 อุปสงค์น้อย อุปทานมาก


12.ถ้าปล่อยราคาน้ำมันให้สูงขึ้น จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างไร

 ทำให้เสียเปรียบดุลการค้ามากขึ้น
 เกิดการผูกขาดทางเศรษฐกิจจากภาคเอกชน
 ธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันจะซบเซาและพากันปิดกิจการ
 ประชาชนจะได้รับผลกระทบอย่างมากจากราคาสินค้าและเกิดการกักตุนสินค้า


13.ประเทศไทยได้ผลประโยชน์จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การค้าโลก (WTO) ยกเว้นข้อใด

 ลดอุปสรรคทางการค้ากับประเทศสมาชิก
 ได้รับความช่วยเหลือจากข้อมูลข่าวสาร
 ลดปัญหาการขัดแย้งกับประเทศสมาชิก
 ได้รับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา


14.ที่มาของสินค้าและการให้บริการบางอย่างแก้ประชาชน รัฐได้มาจากแหล่งใด

 การส่งเสริมการผลิต
 จากการระดมทุนในหมู่บ้าน
 จากการเก็บภาษี และการกู้ยืม
 การช่วยเหลือจากต่างประเทศ


15.หากคนไทยหลีกเลี่ยงการเสียภาษีนักเรียนคิดว่าก่อให้เกิดผลกระทบด้านใด

 ประเทศไม่มีรายได้
 การพัฒนาประเทศหยุดชะงัก
 ประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการบริหารประเทศ
 สถานภาพทางการเงินระหว่างประเทศต่ำลง

ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ คำอธิบายจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด   1. ปรากฏการณ์เอลนิโญที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและพืชพรรณในบริเวณซีกโลกใต้เกิดจากสาเหตุใดเป็นสำคัญ  ชั้นโอโซนของโลกถูกทำลาย  การเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศเหนือมหาสมุทรแปซิฟิก  การเปลี่ยนทิศทางของลมค้าและกระแสน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิก  ความหนาแน่นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหนือมหาสมุทรแปซิฟิก 2. ข้อใดคือผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจากปรากฏการณ์อัลนิโญ ระหว่างปี ค.ศ.1982-1983

Read More »

ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ คำอธิบายจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด   1. ข้อใดกล่าวถูกต้องถึงความต่อเนื่องของเวลาทางประวัติศาสตร์  ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย  ไม่มีอดีตย่อมไม่มีปัจจุบัน  เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ขึ้นอยู่กับกาลเวลา  ปัจจุบันและอนาคตเป็นสิ่งที่เรากำหนดได้ 2. ข้อใดเป็นวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ  เลือกวิเคราะห์ ตั้งสมมติฐาน

Read More »

ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ คำอธิบายจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด   1. พฤติกรรมใดที่ถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในทางเศรษฐศาสตร์  เปรียบเทียบราคาและคุณภาพของสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ  เก็บหอมรอมริบเพื่อการซื้อบ้านด้วยเงินสด  ซื้อสินค้าทุกชนิดที่ผลิตภายในประเทศ  นำของใช้ที่ชำรุดไปซ่อมที่ร้าน 2. รัฐบาลกำลังรณรงค์การใช้น้ำ ไฟอย่างประหยัด นักเรียนคิดว่าจะร่วมกิจกรรมนี้หรือไม่เพราะเหตุใด

Read More »

ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ช่วงชั้นที่ 4

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต คำอธิบายจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 1. องค์ประกอบของศาสนาในข้อใดนักเรียนคิดว่าสำคัญที่สุด เพราะเหตุใด   สาวก เพราะเป็นผู้สืบทอดหลักคำสอน  ศาสดา เพราะเป็นผู้ก่อตั้ง  หลักธรรม เพราะเป็นแนวประพฤติปฏิบัติ

Read More »

การตัดสินใจและใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม

นักเรียนเคยพบปัญหาเช่นนี้หรือไม่ -เมื่อพบเหตุการณ์บางอย่างที่ต้องตัดสินใจ นักเรียนตัดสินใจได้ หรือกว่าจะตัดสินใจได้ เหตุการณ์นั้นก็ผ่านไปแล้ว-เมื่อต้องตัดสินใจว่า อะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ อะไรผิด อะไรถูก นักเรียนก็ไม่อาจตัดสินใจได้หรือเมื่อตัดสินใจไปแล้ว คนอื่นก็ไม่เห็นด้วย-เมื่อมีปัญหาโต้แย้งกับคนอื่น ทั้งที่แน่ใจว่าความคิดของเราถูก แต่เราก็ไม่อาจทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ หรือเห็นด้วย ดังนั้น

Read More »

ประเทศใดที่มีอัตราการตายจากอุบัติเหตุจากรถยนต์มากที่สุดในโลก

คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว. 1. ประเทศใดที่มีอัตราการตายจากอุบัติเหตุจากรถยนต์มากที่สุดในโลก  รัสเซีย  แอฟริกาใต้  เยอรมัน  สหรัฐอเมริกา 2. นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวเกาะบาฮามาสส่วนใหญ่เป็นชาติใด?  สหรัฐอเมริกา  ฝรั่งเศส  แคนาดา  อังกฤษ 3. ประเทศใดไม่มีพรมแดนติดกับประเทศจีน?

Read More »