ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์

คำอธิบายจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 

1. ข้อใดกล่าวถูกต้องถึงความต่อเนื่องของเวลาทางประวัติศาสตร์

 ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย
 ไม่มีอดีตย่อมไม่มีปัจจุบัน
 เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ขึ้นอยู่กับกาลเวลา
 ปัจจุบันและอนาคตเป็นสิ่งที่เรากำหนดได้


2. ข้อใดเป็นวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ

 เลือกวิเคราะห์ ตั้งสมมติฐาน รวบรวมหลักฐาน ตรวจสอบหลักฐาน การวิเคราะห์
 เลือกหัวข้อ ตรวจสอบหลักฐาน ตั้งสมมติฐาน รวบรวมหลักฐาน การวิเคราะห์
 เลือกหัวข้อ รวบรวมหลักฐาน ตั้งสมมติฐาน ตรวจสอบหลักฐาน การวิเคราะห์
 เลือกหัวข้อ การวิเคราะห์ รวบรวมหลักฐาน ตรวจสอบหลักฐาน ตั้งสมมติฐาน


3. ข้อใดเป็นองค์ความรู้ใหม่ทางประวัติศาสตร์

 ศึกษาเนื้อหาจากพงศาวดารและสรุป
 นำความขัดแย้งมาวิเคราะห์หาข้อสรุป
 รวบรวมตำนานจากคำบอกเล่า
 ศึกษางานวิจัยทางประวัติศาสตร์


4. ถ้านักเรียนเป็นนักประวัติศาสตร์ นักเรียนคิดว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ข้อใดน่าเชื่อถือที่สุด

 พงศาวดาร
 หลักศิลาจารึก
 งานวิจัยทางประวัติศาสตร์
 บันทึกจดหมายเหตุรายวัน


5. การศึกษาประวัติศาสตร์ไทยกับประวัติศาสตร์สากลมีวิธีการศึกษาที่ต่างกันอย่างไร

 ประวัติศาสตร์ไทยศึกษาจากศิลาจารึก จดหมายประวัติศาสตร์สากลศึกษาจากพงศาวดาร
 ประวัติศาสตร์ไทยศึกษาจากตำนาน ประวัติศาสตร์สากลศึกษาจากผลการวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์
 ประวัติศาสตร์ไทยศึกษาจากหลักฐานชั้นต้น ประวัติศาสตร์สากลศึกษาจากผลการวิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์
 ไม่มีความแตกต่างเพราะทั้งประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์สากลต่างศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์จากหลักฐานชั้นต้น


6. คำกล่าวที่ว่า ปัจจัยทางภูมิศาสตร์มีผลต่อการพัฒนาของมนุษยชาติในอดีตด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ท่านเห็นด้วยหรือไม่ เพราะเหตุใด

 เห็นด้วย เพราะการก่อตัวเป็นชุมชนเกิดในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์ที่มีความเหมาะสมต่อการสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนสินค้าและอารยธรรมจากภายนอก
 เห็นด้วย เพราะมนุษย์ต้องอาศัยปัจจัยทางธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต การมีชีวิตอยู่ทำให้เกิดการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน
 ไม่เห็นด้วย เพราะสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมก็เป็นตัวกำหนดทิศทางการพัฒนาการของมนุษยชาติได้อย่างรวดเร็วในทุกด้าน
 ไม่เห็นด้วย เพราะการพัฒนาการของมนุษยชาติที่เกิดจากความพยายามต่อการเอาชนะสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ก็มีหลายแห่งในโลก


7. ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาการของมนุษยชาติในภูมิภาคต่างๆ ของโลกในปัจจุบันคือข้อใดเพราะเหตุใด
 เส้นทางคมนาคมทางธรรมชาติ เพระทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความก้าวหน้าทั้งในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
 ลักษณะภูมิอากาศ เพราะสภาพภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมก่อให้เกิดการสร้างสรรค์และมีการพัฒนาการอย่างก้าวหน้าและต่อเนื่อง
 ลักษณะภูมิประเทศ เพราะภูมิประเทศที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัย ก่อให้เกิดการพัฒนาการของชุมชนในทุกด้าน
 ทรัพยากรธรรมชาติ เพราะเป็นปัจจัยสำคัญในการประดิษฐ์คิดค้นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี


8.ข้อใดไม่จัดว่าเป็นผลกระทบที่เกิดจาการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่มีผลต่อพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของโลก
 การขยายตัวของชุมชนเมือง
 การขยายตัวของลัทธิจักรวรรดินิยม
 แนวคิดเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม
 การร่วมมือ/พึ่งพาทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ


9.ข้อใดเป็นการค้นพบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทีส่งผลกระทบต่อโลกทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองมากที่สุด 
 ทฤษฏีการถ่ายทอดพันธุกรรม DNA
 ทฤษฏีสัมพันธภาพของไอน์สไตน์
 ปรากฏการณ์เรือนกระจก
 ปรากฏการณ์เอลนิโญ


10.ข้อใดคือพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ช่วยย่อโลก ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่านิยมอุดมการณ์ทางการเมือง การศึกษาและเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว

 คอมพิวเตอร์
 ระบบการคมนาคม
 ระบบสื่อสารมวลชน
 ระบบสื่อสารดาวเทียม


11.ผลงานความร่วมมือของสมาชิกขององค์การสหประชาชาติที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในปัจจุบันคือข้อใด

 การระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ
 การปลูกฝังอุดมการณ์ประชาธิปไตยแก่ประเทศสมาชิก
 การส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคมในหมู่ประเทศสมาชิก
 การประสานความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างชาติมหาอำนาจสหรัฐอเมริกากับจีน


12.แนวโน้มความขัดแย้งระหว่างประเทศที่อาจนำไปสู่การทำลายล้างสันติภาพของโลกได้มากที่สุดคือข้อใด

 การขยายอำนาจทางการเมือง
 การสร้างความมั่นคั่งและการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ
 ความแตกต่างทางด้านอุดมการณ์ทางการเมืองและลัทธิศาสนา
 การถูกจำกัดขีดความสามารถการพัฒนาอาวุธยุทธการณ์โดยชาติมหาอำนาจ


13.การประสานประโยชน์ระหว่างประเทศในปัจจุบันในรูปของความร่วมมือมากขึ้นที่เป็นเช่นนี้เพราะเหตุใด

 เพื่อหาแนวร่วม
 ความหวาดกลัวภัยสงคราม
 การมองเห็นปัญหาและแนวทางแก้ไข
 พัฒนาอำนาจทางทหารให้มีแสนยานุภาพเพิ่มขึ้น


14.เหตุผลสำคัญที่ทำให้แนวคิดที่เชื่อว่าคนไทยมีถิ่นกำเนิดจากทางตอนใต้ของจีนเป็นที่ยอมรับมากที่สุดคือข้อใด

 สอดคล้องกับบันทึกจดหมายเหตุของจีน
 ผู้เสนอแนวคิดนี้ส่วนใหญ่เป็นคนไทย
 นักวิชาการชาติตะวันตกเห็นด้วยมาก
 มีหลักฐานหลายด้านสนับสนุน


15.วิถีเกษตรรูปแบบใหม่ เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยให้ดีขึ้นตามโครงการพระราชประสงค์ที่ควรยึดถือเป็นแนวปฏิบัติคือข้อใด

 เกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง
 การปลูกป่า 3 อย่าง ใช้ประโยชน์ 4 อย่าง
 การพัฒนาดินเปรี้ยวใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
 การปลูกหญ้าแฝกป้องกันการพังทลายของดิน


16.แนวทางต่อการอนุรักษ์วิถีเกษตรรูปแบบใหม่ ให้เป็นรากฐานและวิถีชีวิตที่ยั่งยืนคือข้อใด
 ตั้งกองทุนสงเคราะห์แก่เกษตรกร
 จัดให้มีศูนย์สาธิตฯ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 รณรงค์ให้เกษตรกรตระหนักในคุณค่าของวิถีเกษตรรูปแบบใหม่
 จัดให้มีการเรียนการสอนหลักสูตรบูรณาการวิถีเกษตรรูปแบบใหม่


17.ข้อใดสนับสนุนที่ชัดเขนว่าสมัยพ่อขุนรามคำแหงและพระยาลิไทเป็นยุคทองทางวัฒนธรรมของชาติไทย

 เป็นยุคแรกที่คิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นได้
 เป็นยุคที่มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับจีน
 เป็นยุคที่มีการปกครองที่งดงามแบบพ่อปกครองลูก
 มีการสืบทอดต่อทางวัฒนธรรมสมัยสุโขทัยถึงรัตนโกสินทร์


18.ผลงานสำคัญของศิลป์ พีระศรีต่อวงการศิลปของไทยยกเว้นข้อใดดังต่อไปนี้

 การก่อตั้งโรงเรียนประณีตศิลปกรรม
 การเปลี่ยนแปลงศิลปะไทยสู่ศิลปร่วมสมัย
 การผลิตนายช่างศิลป์ จิตรกร ประติมากรและสถาปนิกที่มีชื่อเสียง
 การพัฒนาหลักสูตร Academy of art เพื่อพัฒนาการสอนศิลปไทย


15.วิถีเกษตรรูปแบบใหม่ เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยให้ดีขึ้นตามโครงการพระราชประสงค์ที่ควรยึดถือเป็นแนวปฏิบัติคือข้อใด

 เกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง
 การปลูกป่า 3 อย่าง ใช้ประโยชน์ 4 อย่าง
 การพัฒนาดินเปรี้ยวใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
 การปลูกหญ้าแฝกป้องกันการพังทลายของดิน


15.วิถีเกษตรรูปแบบใหม่ เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยให้ดีขึ้นตามโครงการพระราชประสงค์ที่ควรยึดถือเป็นแนวปฏิบัติคือข้อใด

 เกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง
 การปลูกป่า 3 อย่าง ใช้ประโยชน์ 4 อย่าง
 การพัฒนาดินเปรี้ยวใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
 การปลูกหญ้าแฝกป้องกันการพังทลายของดิน