ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

คำอธิบายจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 

1. ปรากฏการณ์เอลนิโญที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและพืชพรรณในบริเวณซีกโลกใต้เกิดจากสาเหตุใดเป็นสำคัญ

 ชั้นโอโซนของโลกถูกทำลาย
 การเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศเหนือมหาสมุทรแปซิฟิก
 การเปลี่ยนทิศทางของลมค้าและกระแสน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิก
 ความหนาแน่นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหนือมหาสมุทรแปซิฟิก


2. ข้อใดคือผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจากปรากฏการณ์อัลนิโญ ระหว่างปี ค.ศ.1982-1983

 อากาศแห้งแล้ง
 ฝนตกหนัก น้ำท่วม
 ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นจนกัดกร่อนชายหาด
 เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวเขตของพืชพรรณ


3. หากนักเรียนวางแผนที่จะท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆ ทางภาคเหนือของไทย แผนที่ที่ช่วยนักเรียนได้คือข้อใด

 แผนที่ตัวเมือง
 แผนที่เศรษฐกิจ
 แผนที่ประวัติศาสตร์
 แผนที่เพื่อการนิทัศน์


4. หากนักเรียนต้องการที่จะศึกษาข้อมูลที่มีรายละเอียดมาก โดยครอบคลุมพื้นที่ไม่มากนักจะต้องเลือกใช้แผนที่ขนาดใด

 มาตราส่วนเล็ก
 มาตราส่วนใหญ่
 มาตราส่วนปานกลาง
 มาตราส่วนเล็ก-ใหญ่


5. การใช้แผนที่ที่ต้องการประสิทธิภาพของงานจะต้องใช้แผนที่คู่กับข้อใด
 เข็มทิศ
 ภาพถ่ายทางอากาศ
 เส้นโครงพิกัดภูมิศาสตร์
 ผู้เชี่ยวชาญการอ่านแผนที่


6. การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพที่ปรากฏในประเทศไทยและประเทศอื่นๆในโลกเกิดจากสาเหตุใดเป็นสำคัญ

 ผลกระทบจากชั้นโอโซนถูกทำลาย
 การทำสงครามระหว่างประเทศด้วยอาวุธเคมี
 มนุษย์ทำลายถิ่นอาศัยของพืชและสัตว์และเข้าไปอยู่แทนที่
 สภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญ


7. แนวโน้มของผลกระทบที่เกิดจากการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อพันธ์พืชและสัตว์ของโลกคือข้อใด
 การสูญเสียความหลากหลายทางพันธุกรรม
 การสูญเสียประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ
 ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มสูงขึ้น
 ถูกทั้งข้อ ก และข


8.การประกันภัยธรรมชาติเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสัตว์ที่เหมาะสมที่สุดคือข้อใด
 การดัดแปลงพันธุกรรม
 จัดให้มีศูนย์อนุรักษ์พันธ์สัตว์และพันธ์พืช
 จัดให้มีการดำเนินงานธนาคารพันธุกรรมระยะยาว
 การออกกฏหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์


9.การดัดแปลงพันธุกรรมพืชและสัตว์มีประโยชน์อย่างไร
 เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ
 เกิดความคุ้มทุนทางการเมืองและเศรษฐกิจ
 สร้างความปลอดภัยและอนาคตของพันธุกรรมโลก
 ถูกทุกข้อที่กล่าวมา


10.การแลกเปลี่ยนหนี้เพื่อธรรมชาติระหว่างประเทศที่กำลังพัฒนากับองค์กรผู้ลงทุนในการอนุรักษ์ธรรมชาติเกิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ใด
 เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
 คุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ
 ช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาที่มีปัญหาสิ่งแวดล้อม
 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางธรรมชาติให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา


11.ข้อใดคือทางเลือกที่ดีที่สุดต่อการดำเนินการประเมินความสำคัญของพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ

 พื้นที่มีความหลากหลายของพันธ์พืชและพันธ์สัตว์
 พื้นที่มีพันธ์พืชและพันธ์สัตว์อยู่ไม่กี่แห่งในโลก
 พื้นที่ที่มีพันธ์พืชและพันธ์สัตว์อยู่น้อยมาก
 พื้นที่ที่เป็นป่าชุ่มน้ำ


12.ข้อใดคือส่วนจำเป็นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศและโลก

 การประเมินสถานการณ์ของสิ่งแวดล้อม
 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
 ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงและสมบูรณ์
 งบประมาณในการดำเนินการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


13.พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ตามมาตราที่ 6 และ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ให้สิทธิแก่ประชาชนตามข้อใด

 การให้อำนาจแก่เอกชนในการจัดทำประชาพิจารณ์ด้านสิ่งแวดล้อม
 การให้อำนาจแก่ประชาชนในการตรวจสอบข้อมูลลับของทางราชการเกี่ยวเนื่องกับสิ่งแวดล้อม
 การเผยแพร่ข่าวด้านสิ่งแวดล้อมโดยเสรี
 การเพิ่มอำนาจและความสามารถของประชาชนในการเข้าถึงข่าวสารเพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดสิ่งแวดล้อม


14.การเปลี่ยนภูเขาเป็นที่ราบเพื่อการเพาะปลูกในแต่ละพื้นที่ของไทยและของโลกนิยมใช้วิธีการเพาะปลูกแบบขันบันไดด้วยเหตุผลสำคัญในข้อใด

 เพราะขาดแคลนพื้นที่ราบ
 รักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน
 ป้องกันการพังทลายของผิวหน้าดิน
 เพื่อให้สะดวกต่อการทำการเกษตร


15.พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2539 มาตรา 43 กำหนดให้พื้นที่ต่อไปนี้เป็นเขตอนุรักษ์ ยกเว้นข้อใด
 พื้นที่ธรรมชาติทีอาจได้รับผลกระทบกระเทือนจากกิจกรรมของมนุษย์
 พื้นที่เพื่อการสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยว
 พื้นที่ที่มีระบบนิเวศตามธรรมชาติที่ต่างจากที่อื่น
 พื้นที่ต้นน้ำลำธาร


16.การทำเกษตรในเขตแห้งแล้งและขาดความอุดมสมบูรณ์ในภูมิภาคเอเซียตะวันตกเฉียงใต้ใช้เทคโนโลยีในด้านใด
 การใช้น้ำทะเลกลั่นเป็นน้ำจืด
 การสร้างอ่างเก็บน้ำ
 ขุดคูคลองส่งน้ำ
 การทำฝนเทียม


17.การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไทยหรือประเทศต่างๆ ในโลกปัจจุบันเกิดจากปัจจัยในข้อใด

 ความต้องการวัฒนธรรมที่เป็นสากล
 การสนองความต้องการจำเป็นของมนุษย์
 การแสวงหาปัจจัยปรุงแต่งชีวิตมนุษย์ให้สูงขึ้น
 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ


18.นักเรียนสามารถปฏิบัติตนตามแนวทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางสังคมในข้อใด

 หลีกเลี่ยงและไม่ใช่สินค้าที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
 ไม่ทิ้งขยะที่ย่อยสลายในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ
 ศรัทธาและปฏิบัติตนตามคุณธรรมของศาสนา
 เดินทางโดยใช้ระบบบริการขนส่งมวลชน


19.วิธีการใช้ทรัพยากรเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนคือข้อใด

 ใช้ทรัพยากรโดยคำนึงถึงระบบนิเวศ
 ประดิษฐ์คิดค้นและใช้เทคโนโลยีสะอาด
 ใช้อย่างประหยัด นำของที่ใช้แล้วมาใช้อีก
 ไม่ลอกเลียนแบบวัฒนธรรมอื่นที่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม


20.จากการคำนวณสรุปพบว่า ปี 2537 ไทยมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นปริมาณ 24 ล้านตัน นักเรียนคิดว่าแนวทางแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือข้อใด
 จัดการขยะมูลฝอย และบำบัดน้ำเสียเพื่อลดก๊าซมีเทน
 ปลูกป่าและป่าธรรมชาติเพื่อดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์
 ขอความช่วยเหลือจากประเทศที่พัฒนาแล้วในการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์
 ถูกทั้งข้อ ก และ ข


21.ในฐานะที่นักเรียนเป็นสมาชิกของสังคม และเป็นผู้ก่อปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งโดยทางตรงและอ้อม หน้าที่ของนักเรียนในการอนุรักษ์ได้อย่างถาวรคือข้อใด

 ศึกษาเรื่องนิเวศวิทยา
 เลือกการดำรงชีวิตแบบง่ายๆ
 เข้าร่วมกิจกรมรณรงค์การลดมลพิษเมื่อมีโอกาส
 ซื้อสินค้าจากโฆษณาทีวี ที่เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


22.นักเรียนคิดว่าแนวคิดเทคโนโลยีสะอาด ไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันของนักเรียนอย่างไร

 ใช้สบู่เหลวที่ไม่เข้มข้นแทนการใช้สบู่ก้อน
 อ่านหนังสือตอนดึก นอนตอนกลางวัน
 ซื้ออาหารถุงไว้รับประทานที่โรงเรียน
 ใช้น้ำจากก๊อกน้ำในการล้างภาชนะ