ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ช่วงชั้นที่ 4

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต

คำอธิบายจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. องค์ประกอบของศาสนาในข้อใดนักเรียนคิดว่าสำคัญที่สุด เพราะเหตุใด 
 สาวก เพราะเป็นผู้สืบทอดหลักคำสอน
 ศาสดา เพราะเป็นผู้ก่อตั้ง
 หลักธรรม เพราะเป็นแนวประพฤติปฏิบัติ
 พิธีกรรม เพราะแสดงถึงความศรัทธา


2. เป้าหมายสูงสุดของชีวิตในศาสนาใดไม่ได้ทำความดีเพื่อพระเจ้า
 ศาสนาพุทธ
 ศาสนาอิสลาม
 ศาสนาคริสต์
 ศาสนาพราหมณ์


3. ข้อใดไม่ใช่พฤติกรรมของบุคคลในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
 สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมลงชื่อเพื่อการอภิปรายถอดถอนประธาน
 ชาวบ้านช่วยกันสอดส่องดูแลการทำงานของคณะกรรมการประจำหมู่บ้าน
 ผู้ใหญ่บ้านเป็นแกนนำในการประท้วงเรียกร้องความเป็นธรรม
 จราจรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคร่งครัดและอดทน


4. ถ้านักเรียนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีแหล่งมั่วสุมของผู้เสพสารเสพติด นักเรียนควร
ปฏิบัติอย่างไรเพื่อทำให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

 อดกลั้น เพราะกลัวว่าครอบครัวเดือดร้อน
 วางเฉย เพราะกลัวถูกทำร้าย
 เข้าร่วมชุมนุมต่อต้านยาเสพติด
 อดทน เพราะไม่อยากทำร้ายตัวเอง


5. ข้อใดไม่ใช่พิธีกรรมทางศาสนา
 ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมประกอบพิธีบรรพชา
 นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีรับศีลมหาสนิท
 ข้าราชการร่วมประกอบพิธีวันจักรี
 ชาวบ้านร่วมพิธีบริจาคกาซาต


6. ข้อใดใช้ธรรมในการบริหารจิตเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่ถูกวิธีที่สุด
 การวางแผนเลือกวิชาเรียนตามความถนัด
 การรวมกลุ่มทบทวนเพื่อคาดคะเนข้อสอบ
 การเตรียมตัวอ่านหนังสือก่อนสอบล่วงหน้าเป็นระยะยาว
 การยอมรับและปรับปรุงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตนด้วยความพอใจ

ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ คำอธิบายจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด   1. ปรากฏการณ์เอลนิโญที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและพืชพรรณในบริเวณซีกโลกใต้เกิดจากสาเหตุใดเป็นสำคัญ  ชั้นโอโซนของโลกถูกทำลาย  การเปลี่ยนแปลงของความกดอากาศเหนือมหาสมุทรแปซิฟิก  การเปลี่ยนทิศทางของลมค้าและกระแสน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิก  ความหนาแน่นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เหนือมหาสมุทรแปซิฟิก 2. ข้อใดคือผลกระทบที่ประเทศไทยได้รับจากปรากฏการณ์อัลนิโญ ระหว่างปี ค.ศ.1982-1983

Read More »

ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ คำอธิบายจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด   1. ข้อใดกล่าวถูกต้องถึงความต่อเนื่องของเวลาทางประวัติศาสตร์  ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย  ไม่มีอดีตย่อมไม่มีปัจจุบัน  เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ขึ้นอยู่กับกาลเวลา  ปัจจุบันและอนาคตเป็นสิ่งที่เรากำหนดได้ 2. ข้อใดเป็นวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ  เลือกวิเคราะห์ ตั้งสมมติฐาน

Read More »

ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ช่วงชั้นที่ 4 สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ คำอธิบายจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด   1. พฤติกรรมใดที่ถือว่าเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในทางเศรษฐศาสตร์  เปรียบเทียบราคาและคุณภาพของสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ  เก็บหอมรอมริบเพื่อการซื้อบ้านด้วยเงินสด  ซื้อสินค้าทุกชนิดที่ผลิตภายในประเทศ  นำของใช้ที่ชำรุดไปซ่อมที่ร้าน 2. รัฐบาลกำลังรณรงค์การใช้น้ำ ไฟอย่างประหยัด นักเรียนคิดว่าจะร่วมกิจกรรมนี้หรือไม่เพราะเหตุใด

Read More »

ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ช่วงชั้นที่ 4

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต คำอธิบายจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด 1. องค์ประกอบของศาสนาในข้อใดนักเรียนคิดว่าสำคัญที่สุด เพราะเหตุใด   สาวก เพราะเป็นผู้สืบทอดหลักคำสอน  ศาสดา เพราะเป็นผู้ก่อตั้ง  หลักธรรม เพราะเป็นแนวประพฤติปฏิบัติ

Read More »

การตัดสินใจและใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม

นักเรียนเคยพบปัญหาเช่นนี้หรือไม่ -เมื่อพบเหตุการณ์บางอย่างที่ต้องตัดสินใจ นักเรียนตัดสินใจได้ หรือกว่าจะตัดสินใจได้ เหตุการณ์นั้นก็ผ่านไปแล้ว-เมื่อต้องตัดสินใจว่า อะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ อะไรผิด อะไรถูก นักเรียนก็ไม่อาจตัดสินใจได้หรือเมื่อตัดสินใจไปแล้ว คนอื่นก็ไม่เห็นด้วย-เมื่อมีปัญหาโต้แย้งกับคนอื่น ทั้งที่แน่ใจว่าความคิดของเราถูก แต่เราก็ไม่อาจทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ หรือเห็นด้วย ดังนั้น

Read More »

ประเทศใดที่มีอัตราการตายจากอุบัติเหตุจากรถยนต์มากที่สุดในโลก

คำชี้แจง เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว. 1. ประเทศใดที่มีอัตราการตายจากอุบัติเหตุจากรถยนต์มากที่สุดในโลก  รัสเซีย  แอฟริกาใต้  เยอรมัน  สหรัฐอเมริกา 2. นักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวเกาะบาฮามาสส่วนใหญ่เป็นชาติใด?  สหรัฐอเมริกา  ฝรั่งเศส  แคนาดา  อังกฤษ 3. ประเทศใดไม่มีพรมแดนติดกับประเทศจีน?

Read More »