ข้อสอบวัดผลการเรียนรู้กลุ่มสาระสังคมศึกษา ช่วงชั้นที่ 4

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต

คำอธิบายจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. องค์ประกอบของศาสนาในข้อใดนักเรียนคิดว่าสำคัญที่สุด เพราะเหตุใด 
 สาวก เพราะเป็นผู้สืบทอดหลักคำสอน
 ศาสดา เพราะเป็นผู้ก่อตั้ง
 หลักธรรม เพราะเป็นแนวประพฤติปฏิบัติ
 พิธีกรรม เพราะแสดงถึงความศรัทธา


2. เป้าหมายสูงสุดของชีวิตในศาสนาใดไม่ได้ทำความดีเพื่อพระเจ้า
 ศาสนาพุทธ
 ศาสนาอิสลาม
 ศาสนาคริสต์
 ศาสนาพราหมณ์


3. ข้อใดไม่ใช่พฤติกรรมของบุคคลในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
 สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมลงชื่อเพื่อการอภิปรายถอดถอนประธาน
 ชาวบ้านช่วยกันสอดส่องดูแลการทำงานของคณะกรรมการประจำหมู่บ้าน
 ผู้ใหญ่บ้านเป็นแกนนำในการประท้วงเรียกร้องความเป็นธรรม
 จราจรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเคร่งครัดและอดทน


4. ถ้านักเรียนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีแหล่งมั่วสุมของผู้เสพสารเสพติด นักเรียนควร
ปฏิบัติอย่างไรเพื่อทำให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

 อดกลั้น เพราะกลัวว่าครอบครัวเดือดร้อน
 วางเฉย เพราะกลัวถูกทำร้าย
 เข้าร่วมชุมนุมต่อต้านยาเสพติด
 อดทน เพราะไม่อยากทำร้ายตัวเอง


5. ข้อใดไม่ใช่พิธีกรรมทางศาสนา
 ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมประกอบพิธีบรรพชา
 นักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมพิธีรับศีลมหาสนิท
 ข้าราชการร่วมประกอบพิธีวันจักรี
 ชาวบ้านร่วมพิธีบริจาคกาซาต


6. ข้อใดใช้ธรรมในการบริหารจิตเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่ถูกวิธีที่สุด
 การวางแผนเลือกวิชาเรียนตามความถนัด
 การรวมกลุ่มทบทวนเพื่อคาดคะเนข้อสอบ
 การเตรียมตัวอ่านหนังสือก่อนสอบล่วงหน้าเป็นระยะยาว
 การยอมรับและปรับปรุงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของตนด้วยความพอใจ